કચ્છના દર્દીઓને ક્યારે અન્યત્ર શહેરમાં જવાની ફરજ ન પડે તેવી સુવિધાઓ અકોર્ડ હોસ્પિટલમાં ઉપલબ્ધ