માંડવી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી થયેલ ટેકટરની ટ્રોલી ચોરીનો ભેદ ઉકેલી આરોપીને પકડી પાડતી ભુજ LCB