કેબિનેટ મંત્રીશ્રીઓ : રાજ્યકક્ષા (સ્વતંત્ર હવાલો).

 1. શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલ – મુખ્યમંત્રી – ઘાટલોડિયા (અમદાવાદ શહેર)

કેબિનેટ મંત્રીશ્રીઓ

 1. શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ – પારડી (વલસાડ)નાણાં
 2. શ્રી રૂષિકેશભાઈ પટેલ – વિસનગર (મહેસાણા)મહેસુલ શિક્ષણ આરોગ્ય
 3. શ્રી રાધવજી પટેલ – જામનગર ગ્રામ્ય (જામનગર)માર્ગ મકાન નર્મદા પાણી પુરવઠા
 4. શ્રી બળવંતસિંહ રાજપૂત – સિધ્ધપુર (પાટણ) ઉધોગ
 5. શ્રી કુંવરજીભાઈ બાવળીયા – જસદણ (રાજકોટ)પંચાયત
 6. શ્રી મૂળુભાઈ બેરા – જામખંભાળિયા (દેવભૂમિ દ્વારકા) કુષિ.પશુ પાલન
 7. શ્રી ડો. કુબેરભાઈ ડિંડોર – સંતરામપુર (પંચમહાલ) આદિજાતિ વિકાસ
 8. શ્રીમતી ભાનુબેન બાબરિયા – રાજકોટ ગ્રામ્ય મહિલા બાળ આયોગ

રાજ્યકક્ષા (સ્વતંત્ર હવાલો)

 1. શ્રી હર્ષ સંઘવી – મજૂરા (સુરત) શહેરી વિકાસ
 2. શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા – નિકોલ (અમદાવાદ)ગામ ગૃહ નિર્માણ
  નર્મદા શિક્ષણ. ઉચ્ચ શિક્ષણ

રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રીઓ

 1. શ્રી પરષોત્તમ સોલંકી – ભાવનગર ગ્રામ્ય મત્સ્ય ઉદ્યોગ
 2. શ્રી બચુભાઇ ખાબડ – દેવગઢ બારિયા આદિવાસીઓ કલ્યાણ
 3. શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ – ઓલપાડ (સુરત) વન અને પયૉવરણ આરોગ્ય
 4. શ્રી પ્રફુલભાઈ પાનશેરિયા – કામરેજ (સુરત) ગૃહમંત્રી નશાબંધી
 5. શ્રી ભીખુસિંહ પરમાર – મોડાસા (અરવલ્લી) પંચાયત
 6. શ્રી કુંવરજી હળપતિ – માંડવી (સુરત) પશુ પાલન